Regulamin i Polityka prywatności sklepu www.winnyczar.pl
stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym Winny Czar oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
1.2. Sklep internetowy Winny Czar (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) o którym mowa w pkt. 1.1. powyżej dostępny jest dla wszystkim osób pełnoletnich, powyżej 18 roku życia (dalej „Użytkowników”) pod adresem: www.winnyczar.pl/sklep
1.3. Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest Elżbieta Mydlak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Winny Czar, z siedzibą w Piaseczno/Jastrzębie (05-500), przy ul. Jastrzębska 14A, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej posiadającą numer NIP 123-02- 27-185, Regon 368300688.
1.4. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom skuteczny kontakt to:
a) adres: ul. Nowa 17 w Piasecznie, Stara Iwiczna (05-500)
b) telefon: + 48  601 340 608 (od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 18:00),
c) adres poczty elektronicznej: winnyczar@gmail.com
1.5. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.
1.6. Przedmiotem działalności sprzedającego jest: import i dystrybucja oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów alkoholowych (dalej zwanych „Produktem/Produktami”). Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.
1.7. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej: www.winnyczar.pl/sklep, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
1.8 Sklep umożliwia:
a) pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,
b) składanie zamówień (dalej: „Zamówienia”) przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane
wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),
c) zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”) – otrzymywanie e-mailem informacji o promocjach oraz nowościach w ofercie Sklepu, informacji branżowych.
d) możliwość oceny produktów lub usług dla użytkowników posiadających konto w serwisie www.facebook.com,
1.9. W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się, zgodnie z art. 22 1  Kodeksu cywilnego, użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.10. W celu złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu złożenia zamówienia.
1.11. Samo Korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika żadnych opłat.
1.12. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (pkt. 5.5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.
1.13. Miejscem zawarcia umowy z Użytkownikiem jest adres punktu sprzedaży alkoholu wymieniony w zezwoleniu Sprzedającego (Stara Iwiczna, ul. Nowa 17, 05 -500 Piaseczno).

1.14. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów w szczególności w zakresie  uprawnień z rękojmi oraz prawa odstąpienia od umowy  mają zastosowanie również do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.ZAMÓWIENIA
2.1. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby wyłącznie pełnoletnie.
2.2. Zamówienia w sklepie można składać za pomocą formularza bez konieczności rejestracji w sklepie.
2.3. Do złożenia zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.
2.4. Zamówienia muszą zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko (nazwa) użytkownika składającego zamówienie;
b) adres dostawy (korespondencyjny);
c) numer telefonu;
d) adres e-mail;
e) NIP (w przypadku przedsiębiorców);
f) nazwę i ilość zamówionych produktów;
g) wybrany sposób dostawy.
2.5. Procedura składania zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez
Użytkownika przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.
2.6. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, w sposób niezgodny z pkt.2.1 – 2.5
powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia przez Użytkownika, które informuje Użytkownika, że jego zamówienie zostało złożone prawidłowo.
2.8. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.7. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu
będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie „pdf”. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczonym Produktem.
2.9. Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedający informuje o przystąpieniu do realizacji zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja zamówienia była niemożliwa (w szczególności ze względu na brak towaru), Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.
2.10. W przypadku braku dostępności produktów uwzględnionych w zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów Sprzedający poinformuje Klienta o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
2.11. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
2.12. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ”, o którym mowa w pkt. 2.5. powyżej.

3.CENY I PŁATNOŚCI
3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami). Podane w sklepie ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
a. płatność online w systemie płatności błyskawicznych,
b. płatność za pobraniem – uiszczana przewoźnikowi (kurierowi) dostarczającym zamówione produkty (niedostępna przy przesyłce listowej).
3.3. Płatność za zamówiony produkt powinna być dokonana przez Użytkownika w momencie
zawarcia umowy, chyba że Klient zdecyduje się na dokonanie płatności w sposób określony w
pkt 3.2.b.

4.DOSTAWA
4.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów w punkcie sprzedaży w Starej Iwicznej, przy ul. Nowej 17 (05-500 Piaseczno) w dni robocze w godzinach 10.00-17.00. Klient może odebrać Produkty osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedającym firmy kurierskiej, która odbiera zamówione Produkty ze Sklepu i dostarczy je do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.
4.2.Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedający poprosi o kontakt e- mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.
4.3. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.a. lub 3.2.b. Regulaminu realizacja Zamówienia zostanie dokonana nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego (w przypadku zapłaty w sposób określony w pkt 3.2. a) albo po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego (w przypadku zapłaty w sposób określony w pkt 3.2.b).
4.4. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.5. W przypadku gdy zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika (kuriera), koszt dostawy będzie każdorazowo wskazany podczas składania zamówienia lub w przypadku braku możliwości określenia wagi Produktu przed dokonaniem Zamówienia, w wiadomości e-mail Sprzedającego potwierdzającej Zamówienie.

5.PRAWO ODSTĄPIENIA
5.1. Z zastrzeżeniem pkt 5.5. Regulaminu poniżej, Konsument nabywający produkt w sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze sprzedającym umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu( koszt odesłania Produktu). Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać
wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do
zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia
przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4. Regulaminu adres. Oświadczenie o odstąpieniu może
nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. 2.8. Regulaminu, lub łącznie z przesłanym Produktem.
5.2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w pkt. 3.2.b) Regulaminu zwrot płatności nastąpi, za zgodą, i w zależności od wyboru, Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
5.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
5.5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje konsumentowi w związku z
brzmieniem art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz.
827) w odniesieniu do umów:
a) sprzedaży produktów nie prefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia;
d) w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli.
5.6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z tytułu  niezgodności Produktu z umową.
5.7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
6.1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – RODO) informujemy, że Administratorem danych  jest Elżbieta Mydlak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Winny Czar, z siedzibą w Piaseczno/Jastrzębie (05-500), przy ul. Jastrzębskiej 14A, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP 123-02-27-185, Regon 368300688.
6.2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu skorzystania z oferty Sklepu na p odstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, co oznacza że Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
a) wykonania umowy sprzedaży (w tym kontaktu z Użytkownikiem)
b) rozliczeń księgowych
c) wykonywania dopuszczalnych prawem działań marketingowych i promocyjnych.
6.3. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej,
może powierzyć dane osobowe użytkowników operatorowi płatności internetowych, hostingodawcy, obsłudze księgowej oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w wykonaniu ww. celów. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
6.4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywana przez okres niezbędny do zaspokojenia ewentualnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z umowy, nie dłużej niż przez okres 10 lat, po czym zostaną usunięte.
6.5. Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. W powyższych celach użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy Administratora danych wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu.
6.6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
6.8. Na potrzeby niniejszego rozdziału poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
a) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych serwisu.
b) Cookies Administratora danych – oznacza Cookies zamieszczane przez administratora danych,
związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez administratora danych za pośrednictwem Serwisu.
c) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora danych, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
d) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.
6.9. Niniejsza polityka prywatności i cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji, żądanych przez użytkownika, usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora danych oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.
6.10. Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu.
6.11. Administrator danych nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych użytkowników.
6.12. Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.
6.13. Stosowane przez Administratora danych pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą niejest  możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
6. 14. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
6.15 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. 16. Administrator danych wykorzystuje cookies administratora danych w następujących celach:
a) dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b) rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika,
d) zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
e) zapamiętywanie zawartości koszyka użytkownika,
f) zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
g) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację
autentyczności sesji przeglądarki;
h) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych;
i) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, czyli:
j) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
k) zapamiętania lokalizacji użytkownika – czyli poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
l) analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
ł) świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
m) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
n) konfiguracji serwisu, czyli:
o)uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, czyli:
6. 20 Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii]
c) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].
d) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
e) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
f) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
g) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

h) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
6.21. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6.22. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
6.23. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

7.DODATKOWE ZASTRZEŻENIA PRAWNE
7.1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

8.POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE  ŚWIADCZENIEM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ
8.1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422) z zastrzeżeniem pkt. 8.6. poniżej.
8.2. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:
a) urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej sklep jest responsywna to: 1024 x 768;
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
c) włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;
d) wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
e) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
8.3 informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie „PDF”. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.

8.4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje równocześnie ze złożeniem Zamówienia bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.
8.5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu.
8.6. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta).
W szczególności zakazane jest:
a) propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
b) zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
c) zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
d)dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
e) zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
f) działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
g) zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;
h. umieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
8.7. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
8.8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Sprzedający upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
8.9. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1. powyżej, Sprzedający niniejszym informuje, iż:
a) korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały  na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
b) Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

c) Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego.
8.10. Każda osoba może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie postanowień
Regulaminu, oraz złożenie innych wymaganych oświadczeń, wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany, własny adres poczty elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Sprzedający może okresowo przesyłać Newsletter na podany przez Użytkownika adres e-mail. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdej Z wiadomości Newslettera lub poprzez przesłanie wiadomości z żądaniem rezygnacji na adres e-mail wskazany w pkt. 1.4.c) Regulaminu.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktów z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.
Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Użytkownika oraz jego dane identyfikujące
b) oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
c) uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.
Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu.
9.2. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu;
9.3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania, kiedy to Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. 9.14. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
9.4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
9.5. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
9.6. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący
Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
9.7. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
9.10 W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady na zasadach dotyczących rękojmi uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
9.11. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami przepisów art. 556.-576. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nie stosuje się.
9.12. Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje Produkty.
9.13. Sprzedający nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.
9.17. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika (kuriera) czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu jest jednoznaczny z nieprzyjęciem przez Sprzedającego zwrotu.
9.18. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym przed dokonaniem zwrotu w celu ustalenia terminu odbioru zwracanego towaru przez kuriera zamówionego na koszt Kupującego przez Sprzedającego. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedającego.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nie naruszania zasad uczciwej konkurencji oraz nie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
10.2. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym, a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt. 1.3.
Regulaminu. 10.4. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.
10.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie www.winnyczar.pl. Zmieniony Regulamin ma moc wiążącą, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian.
10.6. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.